TIEHOITOKUNNAN SÄÄNNÖT 2 / 2021

1 § YLEISTÄ

Raivion tiehoitokunta, seuraavassa tiehoitokunta, on perustettu hoitamaan ja hallinnoimaan Siuntion kunnassa, Raivion yhdyskunta, Karlskogin kylässä, Raiviontien yhteistä tietä. Tiehoitokunta toimii tavanomaisen suomalaisen yhdistyksen ja sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tiehoitokunnan pääasiallisena kielenä on suomi.

2 § TIEKUNNAN OSAKAS

Jokainen Raivion kylään kuuluva kiinteistö, joka käyttää seuraavassa kohdassa 3§ tarkoitettua yhteistä tietä kuuluu tiehoitokuntaan joko oman ilmoituksensa tai tiehoitokunnan tekemän kirjauksen perusteella. 

Kiinteistöjen tulee viivytyksittä antaa tiehoitokunnalle sen rekisterissään tarvitsemat kiinteistötiedot ja omistajan/haltijan yhteystiedot kuten myös näissä tapahtuneet muutokset. Mikäli samalla omistajalla/haltijalla on useampia kiinteistöjä, tulee jokaisesta niistä antaa tiedot erikseen. Mikäli, tiehoitokunta ei ole saanut asianmukaisia tietoja käsittelee se kiinteistöjä arvioiden pohjalta.

Raivion yhdyskuntaan kuuluva kiinteistö voi hakea vapautusta tiehoitokunnan osakkuudesta toimittamalla tiehoitokunnan hallitukselle tätä koskevan kirjallisen pyynnön, jossa osoittaa, että kiinteistö ei moottoriajoneuvolla millään lailla käytä eikä tule käyttämään tiehoitokunnan tietä ja selvittää miten kiinteistölle ja siitä pois tapahtuva liikenne muulla tavalla hoituu.

3 § TIEKUNNALLE KUULUVA TIE

Tiehoitokunnan hoidettavaan ja hallinnoitavaan tieosuuteen rajataan kuuluvaksi Raiviontie kokonaisuudessaan alkaen Evitskogin tien tienhaarasta, joen silta, Raiviontiestä haarautuva Ekebackantie numeroon 50 saakka, ojineen sekä välittömästi Raiviontiehen ja Ekbackantiehen liittyvien sivutie- ja kiinteistöliittymien rummut.

Lisäksi on sellainen edellä mainittu sivutie, jonka varrella on vähintään kolme vakinaisesti asuvaa taloutta on myös tiehoitokunnan hoidossa.

4 § TIEHOITOKUNNAN TEHTÄVÄT

Tiehoitokunnan tehtävänä on huolehtia yllä mainittujen teiden kunnossapidosta ja niissä tarvittavista muutoksista ja laajennuksista siten, että tiet ovat jatkuvasti turvallisesti liikennöitävässä kunnossa ja vastaavat osakaskiinteistöjen tarpeita; tiehoitokunnalla on teiden kuntoa ja käyttöä koskeva vahinkovakuutus.

Toteuttamisessa tarvittavan materiaalin ja työn tiehoitokunta hankkii joko päteviltä ulkopuolisilta urakoitsijoilta tai omasta keskuudestaan. Tiehoitokunta ei itse harjoita urakointi- tai muuta liiketoimintaa.

Tiehoitokunta ei myy tai muuten luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille tahoille.

Tiehoitokunta pitää aktiivisesti yhteyttä Siuntion kuntaan ja muihin viranomaisiin ja yhteistyötahoihin mm. Suomen tieyhdistys ry, pitää itsensä ajan tasalla yksityisteihin liittyvissä asioissa ja noudattaa näitä koskevia voimassa olevia säädöksiä.

Tiehoitokunta huolehtii toimintansa taloudesta kulloinkin voimassa olevien tieyhdistystä koskevien määräysten mukaisesti.

5 § ORGANISAATIO

Osakaskiinteistöt kokoontuvat tiekokoukseen ja käyttävät siinä päätösvaltaansa tiehoitokunnan asioissa; tiekokous on tiehoitokunnan korkein päättävä elin.

Tiekokouksessa tiehoitokunta valitsee itselleen hallituksen puolestaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tiehoitokunnan käytännön toimintaa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat tiehoitokunnanpuheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä tiekokouksen kulloisenkin harkinnan mukaan 1-3 jäsentä; lisäksi valitaan yksi varajäsen. Tavoitteena tulee olla, että varsinaisista jäsenistä vähintään yksi edustaa Raivion lomakiinteistöjä. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus suunnittelee ja toteuttaa tiehoitokunnan tiehen, sen kunnossapitoon ja käyttöön liittyvät asiat tiekokouksen vahvistaman toimenpidesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa. Hallitus laatii käsiteltäväksi seuraavalle kaudelle sekä tietä koskevan toimenpide ja kustannussuunnitelman.

Vahvistetusta tiesuunnitelmasta poikettaessa on hallituksen velvollisuus käsitellä asia, kun kyseessä on ei-ennakoitu merkittävä toimenpide tai yli 30 % kustannusylitys, siirtyy asia tiekokouksen päätettäväksi.

Puheenjohtaja huolehtii tiekunnan kirjanpidosta, laatii maksuunpanoluettelon ja laatii edellisen kauden tilinpäätöksen ja seuraavan kauden talousarvion muulta hallitukselta saamiensa tietojen pohjalta sekä pitää tiekunnan rekisteriä; rekisterin pitoon voidaan myös nimetä hallituksen ulkopuolinen henkilö.

6 § TIEKOKOUS

Kiinteistöt kokoontuvat tiekokoukseen puheenjohtajan tai hallituksen kutsumana.

Hallitus kutsuu kiinteistöt ylimääräiseen tiekokoukseen myös, kun se on vastaanottanut tätä koskevan kirjallisen asian ja sen perustelut sisältävän vaatimuksen, jonka on allekirjoittanut vähintään yksi kymmenesosa (10%) tiekunnan kiinteistöistä.

Kutsu tiekokoukseen postitetaan, jokaiselle osakaskiinteistölle tiehoitokunnan rekisterissä viimeksi tiedossa olevaan osoitteeseen tai osakkaan ilmoittaman sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Tiekokous tekee päätöksiä kutsussa mainituissa asioissa. Kokouskutsun liitteinä toimitetaan maksuunpanoluettelo ja talousarvio. Toimintakertomus ja toiminta suunnitelma ilmoitetaan tiehoitokunnan kotisivuilla.

Mikäli kiinteistö haluaa jonkin asian tiekokouksessa käsiteltäväksi, on tätä koskeva ilmoitus toimitettava tiehoitokunnan hallitukselle kirjallisena ajoissa ja otsikko valmiiksi muotoiltuna siten, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tiehoitokunnan varsinainen tiekokous pidetään kesä-elokuun aikana jolloin siinä käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 •   Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 • Valitaan kokouksen toimihenkilöt

 • Sihteeri
 • Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa
 • Todetaan kokouskutsu sääntöjenmukaiseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Todetaan kokouksen osallistujat.
 • Vahvistetaan esityslista ja työjärjestys.
 • Käsitellään ja vahvistetaan edellisenkauden toimintakertomus.
 • Käsitellään edellisen kauden talousasiat.
 • Käsitellään tilinpäätös
 • Kuullaan tilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä
 • Päätettään vastuuvapauden myöntämisestä tiehoitokunnan edellisen kauden toiminnasta.
 • Puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja muille vastuussa olleille.
 • Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma.
 • Vahvistetaan tien kunnossapitoon liittyvät asiat.
 • Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan kauden talousasiat.
 • Vahvistetaan tiekustannukset
 • Vahvistetaan hallinto- ja muut kustannukset.
 • Vahvistetaan puheenjohtajan , hallitusjäsenten, tilintarkastajien, ym. palkkiot.
 • Päätetään kiinteistön tieyksikön laskentaperusteista.
 • Vahvistetaan maksuunpanotaulukko.
 • Vahvistetaan tilinkäyttöoikeudet ja varankäyttörajoitukset
 • Valitaan tiehoitokunnalle puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle (3 vuotta)
 • Valitaan hallituksen jäsenet (3 vuotta).
 • Päätetään varsinaisten jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet sekä yksi varajäsen.
 • Valitaan toiminnantarkastaja


7 § ÄÄNIOIKEUS

Jokaisella rekisteriin merkatulla osakaskiinteistöllä on yksiköiden mukainen äänioikeus. Kiinteistön ääntä käyttää kiinteistön omistaja tai samassa taloudessa asuva henkilö, haltija tai valtakirjalla nimetty edustaja. Kiinteistö voi valtakirjoineen käyttää enintään yhden neljäsosan (30 %) kokouksessa yhteensä edustettuna olevasta äänimäärästä. Muu kuin äänioikeutettu voi osallistua kokoukseen mutta ei voi osallistua asioiden käsittelyyn muuten kuin kokouksen erikseen siihen antamalla luvalla.

Äänestyksessä voittaa se ehdotus, jota on kannatettu ja saa eniten ääniä; vaaleissa voittaa se ehdokas, joka saa eniten ääniä. Mikäli äänet menevät tasan voittaa puheenjohtajan kannattama ehdotus.


8 § HALLITUKSEN KOKOUS

 Hallitus pitää toimintakautensa aikana vähintään kaksi kokousta:

 •  järjestäytyminen tiekokouksen jälkeen ja
 •  valmistautuminen tiekokoukseen noin kuukautta aiemmin, muuten tarpeen mukaan.

Kokouksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtaja. Varajäsen voi osallistua kokouksiin.

Hallitus pitää kokouksessaan käsitellyistä ja päätetyistä asioista pöytäkirjaa, joka arkistoidaan.

9 § TALOUS

Tiekunta kerää tehtäviensä toteuttamiseksi tarvittavat varat ensisijaisesti tiemaksuina osakaskiinteistöiltä, mahdollisilla tien käyttöön perustuvilla maksuilla sekä hakemalla ja saamalla avustuksia ja lahjoituksia. Milloin tiehoitokuntakunta saa kunnalta tai valtiolta avustuksia on tien käyttö sallittava myös muille kuin osakaskiinteistöille.

Tiemaksut muodostuvat jokaiseen osakaskiinteistöön kohdistuvasta kiinteästä hallintokulusta ja varsinaiseen tiehen ja sen käyttöön liittyvistä kiinteistön tieyksiköiden perusteella jaettavasta maksusta.

Lisäksi voi tiekokous päättää erilaisten tien käyttöön liittyvien maksujen perimisestä.

Jokaiselle osakaskiinteistölle määrätään tieyksiköt sen perusteella, miten kiinteistö käyttää ja rasittaa tiehoitokunnan tietä. Tiekokous päättää rekisteritietojen pohjalta tieyksiköiden laskentaperiaatteesta ja laskelmassa käytettävistä kertoimista.

Tiehoitokunta pitää jokaisen tilikautensa taloudenhoidosta kirjaa, laatii tilinpäätöksen ja toimii seuraavalle kaudelle laatimansa talousarvion mukaisesti. Tiehoitokunnan tilikausi on sama kuin sen toimintakausi

Nimenkirjoitus oikeus on puheenjohtajalla, sekä varapuheenjohtajalla kumpikin erikseen.  

10 § TIEHOITOKUNNAN PURKAMINEN


Osakaskiinteistöt voivat kahdessa peräkkäisessä tiekokouksessa, kummassakin kolmen neljäsosan (75 %) enemmistöllä päättää tiekunnan lakkauttamisesta. Tällöin tiehoitokunnan omaisuus realisoidaan ja pankkitilit lakkautetaan ja kertyneet varat jaetaan kulujen vähentämisen jälkeen tasan osakaskiinteistöjen kesken.

11 § NÄIDEN SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN JA KÄYTÖÖNOTTO


Tiehoitokunta toimittaa nämä säännöt osakaskiinteistöille tiedoksi tiehoitokunnan kotisivuilla. Uuteen sääntöversioon merkataan milloin ja missä tiekokouksessa se on vahvistettu, kuten myös minkä aiemman version se korvaa.

12 § VAHVISTUS

 Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 06.08.2021 kumotaan säännöt 1/2012 ja vahvistetaan säännöt 2/2021.

Tiehoitokunnan nimen muutos on hyväksytty sääntömääräisessä tiekokouksessa 28.06.2019.

Tiehoitokunta on sääntömääräisessä tiekokouksessa 8.6.2012 on vahvistanut säännöt 1/2012 tiehoitokunnan käyttöön.

 

Tiehoitokunnan säännöt 1/ 2012

1. Yleistä

Raivion Tiehoitokunta, seuraavassa tiehoitokunta, on perustettu hoitamaan ja hallinnoimaan Siuntion kunnassa olevan kylän Raivio-Rödjan (Raivio) yhteistä tietä. Tiehoitokunta toimii tavanomaisen suomalaisen yhdistyksen ja sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tiehoitokunnan pääasiallisena kielenä on suomi.

2. Tiehoitokunnan osakas

Jokainen Raivion kylään kuuluva kiinteistö joka käyttää seuraavassa kohdassa 3§ tarkoitettua yhteistä tietä kuuluu tiehoitokuntaan joko oman ilmoituksensa tai tiehoitokunnan tekemän kirjauksen perusteella. Kiinteistöjen tulee viivytyksittä antaa tiehoitokunnalle sen rekisterissään tarvitsemat kiinteistötiedot ja omistajan/haltijan yhteystiedot kuten myös näissä tapahtuneet muutokset. Mikäli samalla omistajalla/haltijalla on useampia kiinteistöjä, tulee jokaisesta niistä antaa tiedot erikseen. Mikäli, tiehoitokunta ei ole saanut asianmukaisia tietoja käsittelee se kiinteistöjä arvioiden pohjalta.

Raivioon kuuluva kiinteistö voi hakea vapautusta tiehoitokunnan osakkuudesta toimittamalla tiehoitokunnalle (hallitukselle) tätä koskevan kirjallisen pyynnön, jossa osoittaa, että kiinteistö ei moottoriajoneuvolla millään lailla käytä eikä tule käyttämään tiehoitokunnan tietä ja selvittää miten kiinteistölle ja siitä pois tapahtuva liikenne muulla tavalla hoituu.

3. Tiehoitokunnalle kuuluva tie

Tiehoitokunnan hoidettavaan ja hallinnoitavaan tieosuuteen rajataan kuuluvaksi Raiviontie kokonaisuudessaan alkaen Evitskogintien tienhaarasta, joen silta, Raiviontiestä haarautuva Ekebackantie numeroon 53 saakka  ojineen sekä välittömästi Raiviontiehen ja Ekebackantiehen liittyvien sivutie- ja kiinteistöliittymien rummut.

Lisäksi on sellainen edellä mainittu sivutie, jonka varrella on vähintään kolme vakinaisesti asuvaa taloutta myös tiehoitokunnan hoidossa.

4. Tiehoitokunnan tehtävät

Tiehoitokunnan tehtävänä on huolehtia yllä mainittujen teiden kunnossapidosta ja niissä tarvittavista muutoksista ja laajennuksista siten, että tiet ovat jatkuvasti turvallisesti liikennöitävässä kunnossa ja vastaavat osakaskiinteistöjen tarpeita; tiehoitokunnalla on teiden kuntoa ja käyttöä koskeva vahinkovakuutus.

Toteuttamisessa tarvittavan materiaalin ja työn tiehoitokunta hankkii joko päteviltä ulkopuolisilta urakoitsijoilta tai omasta keskuudestaan. Tiehoitokunta ei itse harjoita urakointi- tai muuta liiketoimintaa.

Tiehoitokunta ei myy tai muuten luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille tahoille.

Tiehoitokunta pitää aktiivisesti yhteyttä Siuntion kuntaan ja muihin viranomaisiin ja yhteistyötahoihin (mm. Suomen tieyhdistys ry.), pitää itsensä ajan tasalla yksityisteihin liittyvissä asioissa ja noudattaa näitä koskevia voimassa olevia säädöksiä.

Tiehoitokunta huolehtii toimintansa taloudesta kulloinkin voimassaolevien tieyhdistystä koskevien määräysten mukaisesti.

5. Organisaatio

Osakaskiinteistöt kokoontuvat tiekokoukseen ja käyttävät siinä päätösvaltaansa tiehoitokunnan asioissa; tiekokous on tiehoitokunnan korkein päättävä elin.

Tiekokouksessa tiehoitokunta valitsee itselleen hallituksen puolestaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tiehoitokunnan käytännön toimintaa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat tiehoitokunnanpuheenjohtaja, tiemestari, sekä tiekokouksen kulloisenkin harkinnan mukaan 1..3 jäsentä; lisäksi valitaan yksi varajäsen. Tavoitteena tulee olla, että varsinaisista jäsenistä vähintään yksi edustaa Raivion lomakiinteistöjä. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Tiemestari suunnittelee ja toteuttaa tiehoitokunnan tiehen, sen kunnossapitoon ja käyttöön liittyvät asiat tiekokouksen vahvistaman toimenpidesuunnitelman ja kustannusarvion puitteissa.; tiemestari laatii hallituksen käsiteltäväksi seuraavalle kaudelle sekä tietä koskevan toimenpide- kustannussuunnitelman.

Vahvistetusta tiesuunnitelmasta poikettaessa on tiemestarin velvollisuus alistaa asia hallituksen käsiteltäväksi. Kun kyseessä on ei-ennakoitu merkittävä toimenpide tai yli 30 % kustannusylitys siirtyy asia tiekokouksen päätettäväksi.

Taloudenhoitaja huolehtii tiekunnan kirjanpidosta, laatii maksuunpanoluettelon ja laatii edellisen kauden tilinpäätöksen ja seuraavan kauden talousarvion muulta hallitukselta saamiensa tietojen pohjalta sekä pitää tiekunnan rekisteriä; rekisterin pitoon voidaan myös nimetä hallituksen ulkopuolinen henkilö.

6. Tiekokous

Kiinteistöt kokoontuvat tiekokoukseen puheenjohtajan tai hallituksen kutsumana.

Hallitus kutsuu kiinteistöt ylimääräiseen tiekokoukseen myös, kun se on vastaanottanut tätä koskevan kirjallisen asian ja sen perustelut sisältävän vaatimuksen, jonka on allekirjoittanut vähintään yksi kymmenesosa (10 %) tiekunnan kiinteistöistä.

Kutsu tiekokoukseen kiinnitetään tiehoitokunnan ilmoitustauluun ja postitetaan jokaiselle osakaskiinteistölle tiehoitokunnan rekisterissä viimeksi tiedossa olevaan osoitteeseen viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Tiekokous tekee päätöksiä kutsussa mainituissa asioissa.

Mikäli kiinteistö haluaa jonkin asian tiekokouksessa käsiteltäväksi, on tätä koskeva ilmoitus toimitettava tiehoitokunnan hallitukselle kirjallisena ajoissa ja otsikko valmiiksi muotoiltuna siten, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tiehoitokunnan varsinainen tiekokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä jolloin siinä käsitellään vähintään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt:

Ø sihteeri

Ø kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouskutsun sääntöjenmukaisuus ja kokouksen päätösvaltaisuus

4. Todetaan kokouksen osallistujat

5. Vahvistetaan esityslista ja työjärjestys

6. Käsitellään ja vahvistetaan edellisen kauden toimintakertomus

7. Käsitellään edellisen kauden talousasiat

Ø käsitellään tilinpäätös

Ø kuullaan tilintarkastajien lausunto

Ø päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tiehoitokunnan edellisen kauden toiminnasta puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja muille vastuussa olleille

9. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma

Ø vahvistetaan tien kunnossapitoon liittyvät asiat

10. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan kauden talousasiat

Ø vahvistetaan tiekustannukset

Ø vahvistetaan hallinto- ja muut kustannukset

Ø vahvistetaan puheenjohtajan, hallitusjäsenten, tilintarkastajien, ym. palkkiot

Ø päätetään kiinteistön tieyksikön laskentaperusteista

Ø vahvistetaan maksuunpanotaulukko

Ø vahvistetaan tilinkäyttöoikeudet ja varainkäyttörajoitukset

11. Valitaan tiehoitokunnalle puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle (3 vuotta)

12. Valitaan hallituksen jäsenet

Ø päätetään varsinaisten jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet sekä yksi varajäsen

13. Valitaan toiminnantarkastaja

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tiekokousasiat

15. Muita tiehoitokunnan asioita

16. Tiekokouksen päättäminen

7. Äänioikeus

Jokaisella rekisteriin merkatulla osakaskiinteistöllä on yksiköiden mukainen äänioikeus. Kiinteistön ääntä käyttää kiinteistön omistaja tai samassa taloudessa asuva henkilö, haltija tai valtakirjalla nimetty edustaja. Kiinteistö voi valtakirjoineen käyttää enintään yhden neljäsosan (30 %) kokouksessa yhteensä edustettuna olevasta äänimäärästä.
Muu kuin äänioikeutettu voi osallistua kokoukseen mutta ei voi osallistua asioiden käsittelyyn muuten kuin kokouksen erikseen siihen antamalla luvalla.

Äänestyksessä voittaa se ehdotus, jota on kannatettu ja saa eniten ääniä; vaaleissa voittaa se ehdokas, joka saa eniten ääniä. Mikäli äänet menevät tasan voittaa puheenjohtajan kannattama ehdotus; vaalissa ratkaisee arpa.

8. Hallituksen kokous

Hallitus pitää toimintakautensa aikana vähintään kaksi kokousta:

1) järjestäytyminen tiekokouksen jälkeen ja

2) valmistautuminen tiekokoukseen noin kuukautta aiemmin, muuten tarpeen mukaan.

Kokouksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtaja. Varajäsen voi osallistua kokouksiin.

Hallitus pitää kokouksessaan käsitellyistä ja päätetyistä asioista pöytäkirjaa, joka arkistoidaan.

9. Talous

Tiekunta kerää tehtäviensä toteuttamiseksi tarvittavat varat ensisijaisesti tiemaksuina osakaskiinteistöiltä, mahdollisilla tien käyttöön perustuvilla maksuilla sekä hakemalla ja saamalla avustuksia ja lahjoituksia. Milloin tiehoitokuntakunta saa kunnalta tai valtiolta avustuksia on tien käyttö sallittava myös muille kuin osakaskiinteistöille.

Tiemaksut muodostuvat jokaiseen osakaskiinteistöön kohdistuvasta kiinteästä hallintokulusta ja varsinaisiin tiehen ja sen käyttöön liittyvistä kiinteistön tieyksiköiden perusteella jaettavasta maksusta.

Lisäksi voi tiekokous päättää erilaisten tien käyttöön liittyvien maksujen perimisestä.

Jokaiselle osakaskiinteistölle määrätään tieyksiköt sen perusteella miten kiinteistö käyttää ja rasittaa tiehoitokunnan tietä. Tiekokous päättää rekisteritietojen pohjalta tieyksiköiden laskentaperiaatteesta ja laskelmassa käytettävistä kertoimista.

Tiehoitokunta pitää jokaisen tilikautensa taloudenhoidosta kirjaa, laatii tilinpäätöksen ja toimii seuraavalle kaudelle laatimansa talousarvion mukaisesti. Tiehoitokunnan tilikausi on sama kuin sen toimintakausi.

Nimenkirjoitusoikeus on kahdella (2) hallituksen jäsenellä yhdessä.

10. Tiehoitokunnan purkaminen

Osakaskiinteistöt voivat kahdessa peräkkäisessä tiekokouksessa, kummassakin kolmen neljäsosan (75 %) enemmistöllä päättää tiekunnan lakkauttamisesta. Tällöin tiehoitokunnan omaisuus realisoidaan ja pankkitilit lakkautetaan ja kertyneet varat jaetaan kulujen vähentämisen jälkeen tasan osakaskiinteistöjen kesken.

11. Näiden sääntöjen vahvistaminen ja käyttöönotto

Tiehoitokunta toimittaa nämä säännöt osakaskiinteistöille tiedoksi tiehoitokunnan kotisivuilla. Uuteen sääntöversioon merkataan milloin ja missä tiekokouksessa se on vahvistettu, kuten myös minkä aiemman version se korvaa

12. Vahvistus

Tiehoitokunta on sääntömääräisessä tiekokouksessa 8.6.2012 vahvistanut nämä säännöt tiehoitokunnan käyttöön.